Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

Πέντε Έλληνες μαθητές βγήκαν πρώτοι στον 22ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής

Πέντε Έλληνες μαθητές βγήκαν πρώτοι στον 22ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2012, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο Tallinn της Εσθονίας από 15-24 Ιουλίου, όπου και διαγωνίστηκαν στην 43η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2012, με μαθητές από 81 χώρες.

Ο Εμμανουήλ Βουρλιώτης βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλλιο και με Τιμητικές Διακρίσεις οι Φώτιος Βόγιας και Μιχαήλ Χαλκιόπουλος.

Τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής και την Ελληνική Συμμετοχή στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και την επιστημονική υπευθυνότητα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και την εκπαιδευτική υπευθυνότητα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την οικονομική υποστήριξη της φετινής Αποστολής ανέλαβε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και συμπληρωματικά η Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
Enhanced by Zemanta

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι η δομή του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που επιβλέπει και συντονίζει όλες τις άλλες δομές που διασυνδέουν το Ίδρυμα με την αγορά εργασίας (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την γνωρίσουν διαδικτυακά στη διεύθυνση http://dasta.ucg.gr. Το Γραφείο της βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου 101 (1ος όροφος) στη Λαμία.

Στις επιμέρους δράσεις της Δομής περιλαμβάνονται:
- Ο κεντρικός συντονισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου.
- Η Δικτύωση με ιδρύματα και φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
- Η δημιουργία και διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
- Η δημιουργία, ενημέρωση και διαχείριση ιστοσελίδας.
- Η διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.
- Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου, μέσω της ΔΑΣΤΑ, σε εκδηλώσεις τοπικών και εθνικών παραγωγικών φορέων.
- Η δημιουργία υλικού πληροφόρησης - δημοσιότητας.
- Η έκδοση Οδηγού Σπουδών για το Πανεπιστήμιο.

Η Δομή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
Κεντρικός στόχος της δομής είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την αγορά εργασίας.

Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Όλα τα δικαιολογητικά για την δωρεάν σίτιση φοιτητών

Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που φοιτούν, πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να σιτίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.
Για να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α.'Αγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.
Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ εφόσον ο αδερφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδερφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.
β.Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
γ. 'Αγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25000) ευρώ.
δ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδερφών του από κάθε πηγή.
Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.
ε. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Πατρέων.
στ.Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος εισπράττει επίδομα ανεργίας.
ζ. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.
Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας:
α.Απλή αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
β. Δυο (2) φωτογραφίες του φοιτητή.
γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
δ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή θεωρημένο για την γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
ε. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (βάσει υποδείγματος που είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας)
ζ. Βεβαίωση Σπουδών του Ιδρύματός μας
η. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ 2012
θ. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται)
ι) Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας (όπου απαιτείται)
κ) Βεβαίωση Σπουδών αδερφού φοιτητή(όπου απαιτείται)
Οι φοιτητές /τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλουν:
α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,
β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή και
γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Τρίτη 17 Ιουλίου 2012

Μεταπτυχιακές σπουδές από το παν/μιο Πελοποννήσου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση», προκήρυξαν η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino.

Επίσης η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκήρυξαν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Ηθική Φιλοσοφία». Οι ενδιαφερόμενοι και για τα δυο προγράμματα θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, στα γραφεία του Πανεπιστημίου, στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Κρίσης»

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων με τίτλο «Διαχείριση Κρίσης – Χρηματοπιστωτικό Σύστημα & Οικονομική Κρίση», πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο Κτήριο Γεωγραφίας, Αίθουσα Α, στο Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Εισηγητής στο σεμινάριο θα είναι ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αριστείδης Σάμιτας.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και ειδικότερα της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες», έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από τη συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, χωρίς κόστος συμμετοχής, ενώ η παρακολούθηση και των έξι ωρών είναι υποχρεωτική προκειμένου να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 20 Ιουλίου, ενώ όσοι ενδιαφέρονται για επιπλέον πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη Διαχείρισης Δράσης, Ελισάβετ Πολύζου, στο τηλέφωνο 22710 35186, από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://top.seminaria.aegean.gr/.

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Σπουδές για σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.

Όταν η αδήριτη ανάγκη για εκπαίδευση συναντά τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ, τότε το… «ραντεβού» με την επαγγελματική επιτυχία και την ανέλιξη στην εργασιακή «πυραμίδα» είναι καθ’ όλα βέβαιο, με την υπογραφή του μεγαλύτερου και πληρέστερου εκπαιδευτικού ομίλου στην Ελλάδα: του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ.

Με καίριο στόχο την εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης και συνάμα τη διασφάλιση άμεσης απορρόφησης από την αγορά εργασίας για τους νέους και τις νέες που διαβαίνουν το «κατώφλι» του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ για τις σπουδές τους, τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ ανακοινώνουν την έναρξη εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2012 σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Διατηρώντας ωστόσο, βαθιά συναίσθηση της ζοφερής οικονομικής περιόδου που διανύουμε, που ταλανίζει τον οικογενειακό κορβανά και στέκεται τροχοπέδη στην επιθυμία των γονέων να σπουδάσουν τα παιδιά τους, τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ στηρίζουν την ελληνική οικογένεια, κρατώντας ζωντανό το όνειρο για ποιοτική εκπαίδευση, με μοναδικά προνόμια και προσφορές που θα κερδίσουν όσοι ενδιαφερόμενοι εγγραφούν έγκαιρα (έως και τα τέλη Ιουνίου).

Όσοι ενδιαφέρονται για κρατικές σπουδές ΙΕΚ, με αναγνωρισμένο πτυχίο από το κράτος (με μοριοδότηση 150 μονάδων), σε έναν από τους παρακάτω 11 τομείς σπουδών -Υγεία, Επισιτισμός & Τουρισμός, Ομορφιά, Ναυτιλιακά, Οικονομία & Διοίκηση, Πληροφορική, Μηχανολογία, Παιδαγωγικά, ΜΜΕ, Δομικές Κατασκευές και Εφαρμοσμένες Τέχνες- και θέλουν η αποφοίτησή τους να «μεταφραστεί» άμεσα σε εύρεση θέσης εργασίας, τότε τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ είναι η σίγουρη επιλογή, που θα διασκεδάσει την όποια ανασφάλεια της εποχής ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση.

Τα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ ΞΥΝΗ απευθύνονται σε:

- Αποφοίτους Λυκείου (Γενικών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ)

- Νεοεισαχθέντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, που το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους επέτρεψε να περάσουν σε σχολή της αρεσκείας τους, και επιθυμούν να σπουδάσουν επάγγελμα που θα τους προσφέρει άμεση απορρόφηση από την αγορά εργασίας

- Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο

- Αποφοίτους Γυμνασίου

- Εργαζόμενους και επαγγελματίες, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών

Δώσε τώρα τέλος στην αβεβαιότητα για το μέλλον σου και κλείσε «εισιτήριο» για την επαγγελματική σου αποκατάσταση και καταξίωση στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ!

*Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2012 και τις μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές που ισχύουν, επισκεφθείτε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας στις εγκαταστάσεις των ΙΕΚ ΞΥΝΗ:

- Αθήνα: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 -5279500

- Πειραιάς: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 41 20714

- Γλυφάδα: Λ. Βουλιαγμένης 67 και Αχιλλέως 33, τηλέφωνο 210 9640117

- Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτου 9, τηλέφωνο 2310 552406Ή επισκεφθείτε μας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.iek-xini.edu.gr και στο fb: www.facebook.com/iekxini

Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Φθηνές διακοπές για ...ευρωπαίους φοιτητές

Ευκαιρίες για φτηνές καλοκαιρινές διακοπές σε ένα διευρυμένο δίκτυο ξενοδοχείων και κάμπινγκ σε όλη την Ελλάδα, δίνει η κατοχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων.


Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς κ. Γ. Λιβανού και την άμεση ανταπόκριση του προέδρου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Γ. Τσακίρη, ήδη έγιναν οι πρώτες σχετικές συμφωνίες με μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (αριθμεί 9.600 συνεργαζόμενα μέλη).

Έτσι, πολλά μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου προχώρησαν ήδη στη σύναψη συνεργασίας με το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, προσφέροντας εκπτώσεις στους κατόχους της Κάρτας που θα επιλέξουν τα καταλύματά τους για τις διακοπές τους.

Αυτό σημαίνει ότι οι 5 εκατομμύρια κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας, στην Ελλάδα και άλλες 37 χώρες της Ευρώπης, θα μπορέσουν να επιλέξουν φθηνές διακοπές στη χώρα μας μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών.

Οι χρήστες της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων μπορούν να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και τα προνόμια της Κάρτας στην ιστοσελίδα: www.europeanyouthcard.gr, όπου αναρτάται και ο εκπτωτικός κατάλογος με τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ που έχουν συμβληθεί με το πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης που υποβοηθεί την κινητικότητα και τη συμμετοχή των νέων. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα χειρίζεται η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Πρόκειται για μία εύχρηστη ατομική κάρτα, που απευθύνεται σε όλους τους νέους από 13-30 ετών (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι) και προσφέρει στους κατόχους της, εκπτώσεις στην Ελλάδα, καθώς και σε 37 χώρες στο εξωτερικό.

Ο στόχος του προγράμματος είναι, η κάρτα να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία της αυτονόμησής των νέων, καθώς και να τονώσει την κινητικότητα τους μεταξύ των 38 χωρών μελών που συμμετέχουν σ΄αυτό.

Η ευρωπαϊκή κάρτα χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 5 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 100.000 προσφορές σε τομείς όπως: Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Μεταφορές, Βιβλιοπωλεία, αλλά και σε τουριστικές και άλλες υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα, τα ενεργά μέλη της αγγίζουν τα 20.000. Η κάρτα κοστίζει 10 ευρώ και έχει ισχύ για 1 χρόνο.

Για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες:
www.neagenia.gr, και www.europeanyouthcard.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 210 2599444, 210 2599422.

Επιτυχημένη καριέρα στον τομέα Security and Risk Management

Η πολυπλοκότητα της κοινωνίας και οι αυξημένες απειλές του σύγχρονου περιβάλλοντος έχουν δημιουργήσει μια τάση για περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα ασφαλείας. Παραδοσιακά η ασφάλεια περιοριζόταν στους τομείς του Στρατού και των υπηρεσιών Δημόσιας Ασφάλειας. Πλέον υπάρχει η ανάγκη για ασφάλεια όχι μόνο πολιτών, αλλά εργαζομένων, αγαθών και περιουσίας που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα υπηρεσιών ασφαλείας. Παρόλη την ανάπτυξη του κλάδου και αύξηση στη ζήτηση ικανού προσωπικού για τα θέματα αυτά παρατηρείται ένα έλλειμμα γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης για πως αυτά τα θέματα μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία.

Εργαζόμενοι που προέρχονται από τον Στρατιωτικό χώρο ή τις υπηρεσίες Δημόσιας Τάξης έχουν το πλεονέκτημα να έχουν μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και καλή πρακτική εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας, αλλά συνήθως ο σκοπός της εκπαίδευσης τους και το περιεχόμενο της εμπειρίας τους επικεντρώνεται περισσότερο στην πρόληψη του εγκλήματος παρά στην πρόληψη της απώλειας περιουσίας και αγαθών. Η νεότερη αντίληψη περί προλήψεως, αντίθετα από την πρόληψη μόνο του εγκλήματος περιλαμβάνει την εξάλειψη της απώλειας όχι μόνο λόγω εγκληματικής πράξης αλλά και οποιωνδήποτε λάθος ενεργειών όπως λάθος διαδικασίες, κακές εργασιακές συνήθειες και μη οργανωμένα επιχειρησιακά σχέδια. Για την επιτυχημένη μετάβαση σε αυτή τη πιο γενική αντίληψη της ασφάλειας, ώστε να μπορεί κανείς να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα των σύγχρονων θεμάτων ασφαλείας είναι απαραίτητη η ευρεία εμβάθυνση μέσω της απόκτησης ενός μεταπτυχιακού στην διαχείριση ασφάλειας και κινδύνου.

Πλέον ο τομέας της ασφάλειας επαγγελματικά δεν περιορίζεται μόνο στους παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητας. Οι θέσεις εργασίας στη διαχείριση της ασφάλειας (Security Management) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών, από το φύλακα σε εμπορικό κέντρο μέχρι τον αναλυτή ασφάλειας για συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Η ίδια η διαχείριση της ασφάλειας περιλαμβάνει διάφορα είδη προστασίας, όπως ασφάλεια πληροφοριών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, χρηματοοικονομική ασφάλεια, φυσική ασφάλεια, προσωπική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τέλος ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου (Risk Management).

Η iCon (www.icon.gr) βασιζόμενη στη φιλοσοφία της που είναι να δίνει ευκαιρίες σε όλους προσφέροντας σε όλη την Ελλάδα Ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών για εργαζόμενους με υψηλή διαχρονική αξία για επιτυχή καριέρα, προσφέρει προγράμματα στους τομείς της διαχείρισης ασφάλειας και κρίσεων (Security & Risk Management), της αποτροπής του εγκλήματος (Criminology and Criminal Justice), της διοίκησης σωμάτων ασφαλείας (Police Leadership and Management) και της ανάλυσης ασφάλειας και αποτροπής εγκλήματος υπό ταραγμένες συνθήκες (Security, Conflict and International Development). Τα προγράμματα προσφέρονται σε μορφή ευέλικτης και εξ’ αποστάσεως μάθησης, με εξαίρετα αποτελεσματική υποστήριξη ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιτυχούς συμμετοχής σε άτομα που κατοικούν ή/και εργάζονται σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος (ή συχνά μεταβαίνουν σε άλλες χώρες) από το Κρατικό και Κορυφαίο Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λέστερ (Leicester) (Νο 1 Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, Times Award 2008 και 2ο Καλύτερο για Σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Guardian Rankings, www.guardian.co.uk/education) σε συνεργασία με την iCon (www.icon.gr).

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την iCon International Training, 210 9248534, info@icon.gr, www.icon.gr
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Ύμνοι για τον τυφλό μαθητή του Λυκείου Παμφίλων Μυτιλήνης με τα 20αρια!

Ύμνοι  για τον τυφλό μαθητή του Λυκείου Παμφίλων Μυτιλήνης από εφημερίδες και blogs για τα 20άρια που πήρε.

Διαβάστε ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα - ύμνο στη θέληση:

Αρκετοί ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες ανά τη χώρα που ξεχώρισαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά, όμως, αξίζει να γίνει σε έναν, τον Στρατή Εγγλέζο από τη Μυτιλήνη, τυφλό μαθητή του Λυκείου Παμφίλων, που έγραψε 20 σε όλα τα μαθήματα!

Ο Στρατής διεκδικεί – είναι σίγουρο ότι θα την έχει δηλαδή – στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. «Θα σπουδάσω Παιδαγωγική. Δεν περιμένω να δυσκολευτώ σε κάτι, αφού ξέρω και άλλα παιδιά σαν εμένα που σπουδάζουν εκεί και τα έχουν καταφέρει», αναφέρει ο ίδιος.

Ο Στρατής υποστηρίζει ότι δεν αντιμετώπισε δυσκολίες. Ήταν πάντα μαθητής του «άριστα», πετυχαίνοντας βαθμολογίες πάνω από το 19, και όλη τη χρονιά αφιέρωσε πολλές ώρες για μελέτη και προετοιμασία.

Μάλιστα, την Παρασκευή, ο δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος, παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστου Κορδώνη, υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Στρατή Εγγλέζο, τον οποίο συνεχάρη θερμά για τη σπουδαία αριστεία του, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του Λυκείου Παμφίλων.

Τον άριστο μαθητή συνόδευαν οι γονείς του, Βασίλης και Ταξιαρχούλα, και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων Βαγγέλης Λυκαρδόπουλος, στους οποίος ο δήμαρχος Λέσβου ανακοίνωσε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 11 Ιουλίου 2012, θα προτείνει τη βράβευση του Στρατή, καθώς επίσης και να υποστηριχθεί η υποψηφιότητά του για βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών, λόγω και της ιδιότητάς του ως ΑΜΕΑ.

Φωτογραφία: emprosnet.gr

«Αφήστε την Νεολαία των Ρομά να Ακουστεί»

Η παρακολούθηση του έργου «Αφήστε την Νεολαία των Ρομά να Ακουστεί» που έλαβε χώρα το 2011, συνεχίζει να εξελίσσεται το 2012. Οι κοινωνικοί λειτουργοί από την Ελλάδα συμμετείχαν στην εκπαίδευση από τον οργανισμό GSI ITALIA στο Σπολέτο της Ιταλίας (1-7/06/2012), προκειμένου να μάθουν και να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για τη δημοσιογραφία στις κοινότητες των Ρομά στην Ελλάδα.

Πέντε κοινωνικοί λειτουργοί από την Ελλάδα θα οργανώσουν  την εκπαίδευση 20 νέων Ρομά τον Ιούλιο στην Ελλάδα.

Η εκπαίδευση έχει επικεντρωθεί σε θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες που αφορούν:
1.   Δημοσιογραφικές δεξιότητες:
-   Πώς να γράψετε ένα άρθρο;
-   Ποιά είναι τα πιο σημαντικά βήματα για να γράψετε ένα καλό άρθρο;
-   Πώς να βρείτε ενδιαφέροντα νέα;

2.   Τεχνικές δεξιότητες:
-   Πώς να δημιουργήσετε ένα blog
-   Πώς να κάνετε το blog σας δημοφιλές on-line

Τα αναμενόμενo αποτελέσμα είναι η δημιουργία ενός ελληνικού blog στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα συνδέεται με το ευρωπαϊκό online Περιοδικό των Ρομά.

Το έργο θα προσφέρει ένα Eυρωπαϊκό διαδικτυακό περιοδικό για τις κοινότητες των Ρομά το οποίο θα διαθέτει άρθρα που γράφτηκαν και μεταφράστηκαν στα αγγλικά για το ευρωπαϊκό online Περιοδικό των Ρομά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο ΕΠΑΚ στην κυρία Έλενα Ανδρέας: elena.andreas@hrdc.org.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί της στο 2109424630.

Για να συμμετάσχει κάποιος στην εκπαίδευση, μπορεί να επικοινωνήσει με τον κ. Σπύρο Γουδέβενο: sgoudevenos@gmail.com ή στο τηλ 2610223579.

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για απασχόληση ανέργων έως 35 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη και απασχόληση ανέργων πτυχιούχων ηλικίας έως 35 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα 27μηνών έχει αρχίσει  ήδη να εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις μπορούν ήδη να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα προϋπολογισμού 75 εκατ. ευρώ το οποίο προβλέπει την επιδοτούμενη απασχόληση 5.000 νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Οι άνεργοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης), να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για 27 μήνες αν και η επιχορήγηση θα διαρκέσει 24 μήνες.

Η επιχορήγηση είναι 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 ευρώ για ανέργους άνω των 24 ετών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις - εργοδότες, δεν πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις - μείωση προσωπικού, ακόμη και με εθελούσια έξοδο, στο προηγούμενο τρίμηνο.

Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Μέχρι 5/7 η οριστικοποίηση των μηχανογραφικών δελτίων

Για τη διευκόλυνση των Υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ώστε να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο, η Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απέστειλε σήμερα εγκύκλιο προς τους Διευθυντές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. 

Με την εγκύκλιο αυτή (το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο τέλος του Δελτίου Τύπου) επισημαίνεται ότι:

• Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους έως τις 5 Ιουλίου 2012
• Οι Διευθυντές παρακαλούνται να βοηθήσουν τους υποψηφίους στη διαδικασία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού
• Υπάρχουν ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και διεύθυνση e-mail στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν για να επιλύσουν τεχνικά θέματα.

Το κείμενο της εγκυκλίου είναι το εξής:

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να εντοπίσουν μέσω της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Μηχανογραφικών Δελτίων (exams.minedu.gov.gr) τους υποψηφίους της Σχολικής τους Μονάδας, οι οποίοι δεν έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους δελτίο και να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους ενημερώνοντάς τους για την προθεσμία οριστικοποίησης του μηχανογραφικού δελτίου, που λήγει στις 5 Ιουλίου 2012, επισημαίνοντας ότι πέραν αυτής της προθεσμίας η οριστικοποίηση δεν θα γίνεται δεκτή από το σύστημα.

Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές θα κάνουν login στο exams.minedu.gov.gr ως Σχολική Μονάδα και θα ελέγξουν το εικονίδιο που βρίσκεται πριν από τα ονομαστικά στοιχεία του υποψηφίου:

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα: 2103442044, 2103443856, και 2103442934, ή μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: examshd@minedu.gov.gr.

Μαθητές στην Αλεξανδρούπολη έφτιαξαν ρομπότ υποβρύχιο

Σε εργαστήριο δοκιμών του υποβρυχίου ρομπότ που κατασκεύασε ομάδα μαθητών από λύκεια της Αλεξανδρούπολης συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του εργαστηριακού κέντρου φυσικών επιστημών «Εκπαιδεύοντας τους Μηχανικούς του Μέλλοντος» του Ευγενίδειου Ιδρύματος», μετατράπηκε η πισίνα γνωστού ξενοδοχείου της Αλεξανδρούπολης.

Στην πρώτη φάση, οι μαθητές κατασκεύασαν το σκελετό του έργου και τον παρουσίασαν σήμερα, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα μπουν αισθητήρες για να μπορεί το ρομπότ να κάνει μετρήσεις στο νερό, χωρίς να αποκλείεται και η τοποθέτηση κάμερας αλλά και βραχίονα για περεταίρω χρήσεις. Όπως τονίσθηκε το ρομπότ μπορεί να λειτουργήσει και ως τηλεκατευθυνόμενο.

Στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδευτούν οι μαθητές στην ομαδικότητα, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Χρήστος Καραϊλανίδης, που ήταν και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών.

Υπογράμμισε δε ότι το project προτάθηκε και στηρίχθηκε από το Ευγενίδειο Ίδρυμα, ενώ την υλοποίηση αποδέχθηκε το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Αλεξανδρούπολης.

Συνολικά οκτώ μαθητές από το 1ο, 2ο, 4ο Γενικό Λύκειο, 2ο ΕΠΑΛ και δυο μαθητές του 3ου Γυμνασίου, του τμήματος ρομποτικής, συνεργάστηκαν εθελοντικά στον ελεύθερό τους χρόνο (Σαββατοκύριακα και αργίες) και κατασκεύασαν το ρομπότ με υλικά που δόθηκαν από το Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Η επίσημη παρουσίαση του 1ου σταδίου κατασκευής έγινε σήμερα με επιτυχία, ενώ όπως είπε ο κ. Καραϊλανίδης, «το Σεπτέμβριο ευελπιστούμε να προχωρήσουμε στον εξοπλισμό του υποβρυχίου μηχανήματος με αισθητήρες μέτρησης πίεσης, φωτεινότητας, θερμοκρασίας, PH (οξύτητας) και μεταφοράς εικόνας».

Ο 16χρονος μαθητής Νικόλαος Βοσνιάκος και ο συνομήλικός του Βασίλης Χρυσόπουλος, που συμμετείχαν στην κατασκευή, έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο ομαδικό πνεύμα που επικράτησε, αλλά και στη μεθοδικότητα προκειμένου να επιτευχθεί η τελειοποίηση του ρομπότ μέσα από συνεχείς δοκιμές. Φιλόδοξος στόχων των παιδιών, είναι η τελειοποίηση της υποβρύχιας κατασκευής, προκειμένου να λειτουργεί με τηλεχειρισμό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνα στη θάλασσα, σε ποτάμια και σε λίμνες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...